'සිරිමා සර' ලෝක ළමා දින වැඩසටහන - Sirimasara 2021

සියලු ලෝවැසි දරු දැරියන් හට, ප්‍රීතිමත් ලෝක ළමා දිනයක සුබ පැතුම් එක්කරමින් සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයීය '2021 ශිෂ්‍ය නායිකා මණ්ඩලය' විසින් 'ලෝක ළමා දිනය' වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන 'සිරිමා සර' ඔබ වෙත මෙලෙසින් දිගහැරෙනු ඇත. සිරිමාවෝ මව් තුරුලේ සිප් සතර හදාරා, සිරිමාවෝ මාතාවට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මාතාවට ද ගෞරවයක් එක් කරමින් ලෝකය පුරා ජය ධජ නැංවූ , ආදී සිරිමාවියන් වූ අපේම සොහොයුරියන් ගේ යශෝරාවයයි මේ ලෙසින් ඔබ වෙත දිගහැරෙනුයේ..