ගුරු වරුණ

සියක් නැණ ගුණ දැයක් බබළන අපට හුරු කළ නුඹට තුති වේ... වෘත්තියක් නොව සේවයක්මය සදා නොමියෙන කුසල් වඩවන සුබ ගුරු දිනයකට ආශිංසන එක් කරමින් අපට ගුරුහරුකම්, දැනමුතුකම් දෙන අපේම ගුරු මෑණිවරුන්ට සහ ගුරු පියවරුන්ටත්, ලොවපුරා වෙසෙන සියලුම ගුරුවරුන්ට උපහාර පිණිස, කොළඹ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයීය සිසුදැරියන් වන අපෙන් පිදෙනා උපහාරය 'ගුරු වරුණ' යි මේ.... නැරඹීමට පහත සබැඳිය ඔස්සේ පිවිසෙන්න. Click to view